Conform cerințelor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul GDPR”) precum și actelor legislative interne subsecvente privind prelucrarea datelor cu caracter personal si ale Legii Nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Biofarm S.A  are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare aplicabile pietei de capital, datele personale furnizate despre dumneavoastră în calitate de acționar al companiei.

Această notă de informare se adresează in exclusivitate acționarilor Biofarm S.A.

Scopurile prelucrării

Scopurile colectării și prelucrării datelor cu caracter personal ale acționarilor sunt:

 • înregistrarea in registrul acționarilor
 • desfasurarea evenimentelor corporative/ Adunărilor Generale ale Acționarilor
 • verificarea prezenței la adunările generale ale acționarilor Biofarm S.A
 • distribuirea de dividende conform numărului de acțiuni deținute de fiecare acționari în parte
 • realizarea comunicărilor oficiale legate de situația companiei de interes pentru acționariatul Biofarm S.A
 • verificarea statutului de acționar
 • îndeplinirea obligațiilor legale privind popririle veniturilor acționarilor
 • îndeplinirea altor obligații legale ale companiei cum ar fi raspunsul la solicitarile dumneavoastra de furnizare informatii, raportările companiei, auditul și managementul riscurilor de înaltă calitate,etc.

Accesul la informațiile acționarilor

Vom dezvălui datele dvs cu caracter personal doar în scopurile și acelor terțe părți, după cum este descris mai jos. Biofarm S.A va lua măsurile necesare pentru a se asigura că datele dvs cu caracter personal sunt prelucrate, securizate și transferate conform legii în vigoare.

Furnizorii de servicii externi

Acolo unde este necesar, vom însărcina alte companii și persoane fizice să îndeplinească anumite sarcini care contribuie la serviciile noastre, în numele nostru, în cadrul acordurilor de prelucrare a datelor furnizate pentru care v-ați dat consimțământul explicit. Putem, de exemplu, să furnizăm, date cu caracter personal către agenți, contractori sau parteneri pentru găzduirea bazelor noastre de date, pentru serviciile de prelucrare a datelor sau pentru a vă trimite informații pe care le-ați solicitat.

Vom partaja sau pune la dispoziţie furnizorilor externi de servicii acele informații, în măsura necesară, pentru a procesa solicitările dumneavoastră. Aceste informații nu pot fi folosite de aceştia pentru orice alte scopuri, în special nu pentru scopurile lor sau pentru terțe părți. Furnizorii de servicii externe Biofarm S.A sunt obligaţi prin contract să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Vă informăm astfel că unul dintre terții cu care societatea Biofarm S.A comunică pentru validarea datelor acționarilor este Depozitarul Central S.A, singura companie abilitată din România să gestioneze datele acționarilor, iar acuratețea informațiilor despre acționari, deținute de Biofarm S.A. este in conformitate cu datele  comunicate de catre Depozitarul Central S.A.

Organismele publice

Vom dezvălui datele dvs cu caracter personal doar organismelor publice, dacă acest lucru este cerut de lege. De exemplu, societatea va răspunde solicitărilor din partea instanțelor judecătorești, organelor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și oficiale, care pot include astfel de autorități şi din afara țării de reședință.

Cât timp vom păstra datele cu caracter personal

Nu vă stocăm datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care le-am reținut și anume de a respecta obligațiile pe care societatea Biofarm S.A le are față de acționarii săi.

Drepturile dumneavoastră legale

Ca persoană vizată aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră Biofarm S.A vă va respecta drepturile individuale și se va ocupa de interesele dumneavoastră în mod corespunzător.

 • Dreptul de retragere: Vă puteți opune prelucrarii datelor cu caracter personal, în orice moment.
 • Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal -care sunt utilizate continuu şi care sunt în posesia sau controlul nostru - exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.
 • Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă:
  • contestaţi corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea,
  • prelucrarea este ilegală și solicitaţi restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal,
  • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau
  • vă opuneţi prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate faţă de ale dumneavoastră
 • Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem în posesie sau control, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, dacă nu sunt colectate direct de la dumneavoastră și cui i-au fost dezvăluite, dacă este cazul. Puteți obține un exemplar de la noi, gratuit, conţinând datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră Ne rezervam dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru fiecare exemplar suplimentar pe care l-aţi putea solicita.
 • Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic si legal, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul dumneavoastră sau să fie necesară pentru executarea unui contract.
 • Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:
  • datele dvs personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;
  • aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să vă executaţi acest drept de obiecţie la prelucrare;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

  Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară

  • în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;
  • în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;
  • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.
 • Dreptul de opoziție: Ați putea obiecta – în orice moment – la prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest caz, nu vom mai procesa datele cu caracter personal, dacă nu putem demonstra motive întemeiate, legitime și un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept. Dacă vă opuneţi prelucrării, vă rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor cu caracter personal sau restricţia prelucrării acestora de către noi.
 • Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor în țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare.

Notă cu privire la drepturile dvs

Deși aceste drepturi menționate mai sus au caracter general, o parte dintre ele nu au aplicabilitate în cazul persoanelor ce dețin calitatea de acționari ai companiei Biofarm S.A, întrucât societatea prelucrează datele doar în scopuri obligatorii conform prevederilor legale izvorâte din relația societate – acționar.

Vă rugăm să rețineți:

 • Perioada de timp: Vom încerca să îndeplinim cererea referitoare la exercitarea unui drept în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul specific sau complexitatea solicitării.
 • Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu putem să vă acordăm acces la toate sau parte din datele cu caracter personal, din cauza prevederilor legale. Dacă vom refuza solicitarea dumneavoastră de acces, vă vom informa cu privire la motivul refuzului.
 • Imposibilitatea identificării: În unele cazuri, este posibil să nu putem să vă căutăm datele cu caracter personal, din cauza elementelor de identificare furnizate în cererea dumneavoastră.

În astfel de cazuri, în care nu vă putem identifica precum persoana vizată, nu suntem în măsură să dăm curs solicitării dumneavoastră de a exercita drepturile legale așa cum sunt descrise în această secțiune, dacă nu furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dumneavoastră.

 • Exercitarea drepturilor dvs legale: Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor scriind un email la dpo.biofarm@biofarm.ro

Această notă de informare a fost actualizată la data de 08.02.2021